ความปลอดภัย

 

1. การบริหารจัดการความปลอดภัย ความมั่นคงกรณีภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Safety Security Emergency and Crisis Management) 1 งาน

2. ระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 1 จุด) 1 ระบบ

3. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะไกล (CCTV 1 จุด) 1 ระบบ

4. ระบบเชื่อมต่อระบบติดตามเฝ้าระวังของโรงงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันที (Online Emergency Response System) 1 ระบบ

5. โครงการจุดตรวจความปลอดภัยและความมั่นคง (Check Post) 1 ระบบ

6. รถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (Eco Ranger I) 1 คัน

7. ระบบวิทยุสื่อสาร (Trunk Radio System) 1 ระบบ

8. ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 1 งาน

9. ระบบประมวลผลอุปกรณ์ประกอบต่างๆและระบบสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้ คอมพิวเตอร์ (แม่ข่าย ลูกข่าย) เครื่องสำรองไฟฟ้า จอแสดงภาพ เครื่องพิมพ์ ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ ภายในศูนย์ EMCC

1.) ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆของระบบประมวลผล และระบบสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่กำหนดในรายการที่ 1

2.) แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมรายงานต่อกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 3 วันนับจากวันที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

3.) ดูแลระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบรับ-ส่งข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

4.) ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าแรงงาน

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาดำเนินการบริหารท่าเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐานสากล ละได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานสากลระหว่างประเทศตาม “ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code” อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็น ท่าเรือ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) โดยกรมเจ้าท่า หนังสือรับรองเลขที่ 11/2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Banner Border