ขอบเขตงานรับผิดชอบ

 

      ด้านอากาศ

     1. ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission and Monitoring : CEMs)  1 ระบบ

     2. ระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Sonic Detection and Ranging and Radio Acoustic Sounding System : SODAR/RASS)  1 ระบบ

     3. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air Quality Monitoring System : AQMs)  4 สถานี

     4. ระบบตรวจวัดข้อมูลสารอินทรีย์ระเหย (Vocs Install Fixed Stations)  4 สถานี

     5. ระบบตรวจวัดข้อมูลคุณภาพอากาศแนวขอบพื้นที่ (Fence Line Monitoring)  3 สถานี

     6. ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  1 ระบบ

     7. เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา  1 ระบบ

     8. ระบบเครื่องข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-Nose) 34 เครื่อง

     ด้านน้ำ

     9. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำต้นคลองและปลายคลอง (Water Quality Monitoring System : WQMs)  2 สถานี

     10. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศ อก. (Online Pollution Management System : OPMS) 1 ระบบ

     ด้านฐานขัอมูล/การเชื่อมโยง

    11. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  1 ระบบ

    12. ระบบฐานข้อมูลการตรวจวัดข้อมูลสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Database)  1 ระบบ

    13. ระบบฐานข้อมูลอัตราการระบายมลสารทางอากาศ (Air Model) 1 ระบบ

    14. ระบบประมวลผลในการบริหารจัดการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (PI System) 1 ระบบ

    15. ระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Database's Entrepreneur in Maptaphut Complex) 1 ระบบ

      ด้านสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

     16. ระบบแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Display Station)  1 ระบบ

     17. ศูนย์กระจายข่าวด่วน  30 สถานี

     18. รถพร้อมอุปกรณ์แสดงภาพ 1 คัน

     19. ระบบป้ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Display Board) 2 สถานี

     20. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เร็ว  3 คัน

     21. Smart Application  1 ระบ

      ด้านความปลอดภัย

     22. การบริหารจัดการความปลอดภัย ความมั่นคงกรณีภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Safety Security Emergency and Crisis Management) 1 งาน

     23. ระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 1 จุด)  1 ระบบ

     24. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะไกล (CCTV 1 จุด)  1 ระบบ

     25. ระบบเชื่อมต่อระบบติดตามเฝ้าระวังของโรงงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบทันที (Online Emergency Response System) 1 ระบบ

     26. โครงการจุดตรวจความปลอดภัยและความมั่นคง (Check Post)  1 ระบบ

     27. รถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (Eco Ranger I) 1 คัน

     28. ระบบวิทยุสื่อสาร (Trunk Radio System)  1 ระบบ

     29. ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 1 งาน

     30. ระบบประมวลผลอุปกรณ์ประกอบต่างๆและระบบสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้ คอมพิวเตอร์ (แม่ข่าย ลูกข่าย) เครื่องสำรองไฟฟ้า จอแสดงภาพ เครื่องพิมพ์ ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ ภายในศูนย์ EMCC

         1.) ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆของระบบประมวลผล และระบบสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องที่กำหนดในรายการที่ 1

         2.) แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมรายงานต่อกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 3 วันนับจากวันที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

         3.) ดูแลระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบรับ-ส่งข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

         4.) ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าแรงงาน

Banner Border